KayaoğluAvukatlıkBürosu

    Çalışma Alanlarımız

Dijitalleşen ve internetin yaygınlaşması ile mesafelerin yok olduğu dünyada “veri” günümüzün en değerli kavramı haline gelmiş olup, bu değer her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda da kişisel verilerin korunması ve işlenmesinin belirli düzenlemelere tabi hale getirilerek gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması günümüzde bir gereklilik haline gelmiş, ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler ve yapılan düzenlemeler ile kişisel verilerin işlenmesi belirli düzenlemelere tabi tutulmuştur.

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu, aşağıdaki alanlarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır;

Her bir müvekkilimiz için özel olarak oluşturulan ve işletilen KVK uyum süreçleri ile; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ve gerekli olan hallerde GDPR ışığında ülkemiz açısından Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin mevzuata uyumlu hale getirilmesi ve bu kapsamda bunlarla sınırlı olmamak üzere;

Müvekkillerimiz çalışanlarına eğitimler düzenlenmesi, sunum ve seminerler gerçekleştirilmesi,

Kişisel veri işleme envanterinin çıkartılması,

Özel nitelikli verilerin tespiti, sınıflandırması ve işlenmesi için gerekli iş akışı ve önlemlerin oluşturulması,

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hususunda gerekli aydınlatma, onam ve politikaların düzenlenmesi,

Kişisel verilerin işlenmesinin kontrollü olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

Müvekkillerimize teknik anlamda da destek verilerek kişisel verilerin depolanması ve erişimi hususunda gerekli teknik önlemlerin alınması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirmesi için süreç ve iş akışlarının ortaya konması,

Kişisel verilere erişimin sınırlandırılması ve muhafazası için teknik ve idari tedbirlerin tesis edilmesi,

Müvekkillerimizin taraf olduğu sözleşmelerin yürürlükteki mevzuatlara uygun hale getirilmesi,

VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunan Müvekkillerimizin bu kapsamdaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Mevzuata uyumluluğa ilişkin denetim yapısının şirket içerisinde tesis edilmesi,

Kişisel verilerin ele geçirilmesi durumunda Kurul’a bildirim yapılmasına ilişkin mekanizmanın şirket içerisinde tesis edilmesi

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına ve/veya aleyhine başlatılmış olan idari, hukuki ve cezai yasal süreçlerde avukatlık hizmeti sunulması

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin navlun ve gemi kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin tadili ve feshi işlemlerinde temsil, sözleşme ihlali hallerinde ihlalin sonlandırılması ve doğacak zararların karşılanması üzere karşı taraf ile müzakerelere katılma, bu alandaki ihtilaflar hususunda arabuluculuk kurumuna başvurma, mevcudiyeti halinde tahkim şartının uygulanmasını sağlama, mahkemelerde dava açma, suç duyurusunda bulunma ve seferden men kararlarının yetkili kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi işlemlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bunun yanı sıra avukatlık bürosu olarak deniz ticaret ve taşıma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava öncesi veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümlenmesi, yargılama sırasında veya öncesinde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hapis hakkı kullanılması, seferden men gibi işlemlerin takibi; mahkemelerce verilen kararların cebri icrası da dahil olmak üzere geniş bir kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Tüm bu konuların yanı sıra gemiler ve yatlar için deniz kazaları söz konusu olabilmektedir. Bu kazalar sonucunda gemi ya da yatların batması, kayıp sayılmasının yanı sıra fiziksel veya maddi kayıplar oluşabilmektedir. Avukatlık büromuzca, deniz kazası sonucu oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davalarında ve idari para cezalarına itiraz işlemlerinde temsil, deniz kazası sonucunda doğacak zararların tazmini için dava açılması, şartları oluştuğu takdirde suç duyurusunda bulunulması, sigorta şirketlerine başvurulması ve üçüncü şahıslara rücu işlemlerinde dava yoluyla avukatlık ve hukuki danışmanlık ile müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu tarafından müvekkillerimize ticaret hukuku alanında şirket kuruluşları, şirket tasfiyeleri, ortaklık anlaşmaları, ortaklar kurulu kararları, genel kurul kararları, şirket ana sözleşmeleri, sermaye yapılandırmaları, şirket yönetimleri, yönetim kurulu üyelikleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları ve hisse devirleri ve sözleşme süreç yönetimi, sözleşme müzakerelerine katılım, şirket evrak ve sözleşme standardizasyonunun temini ve genel hukuki danışmanlık konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bu hizmetlere ek olarak Avukatlık Büromuz ticaret hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaf hususunda da müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

21. yüzyıla girilmesi ve iletişim ağlarının ve internetin gelişimi ile beraber şirketlerin ve kişilerin gerek ayırt edici ürünlerinin, gerekse de geliştirdikleri ürünlerin, markalarının ve fikri ve sınai haklarının korunması bir gereklilik haline gelmiştir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler;

Marka ve haklarına ilişkin her türlü hukuki işlem
Patent haklarına ilişkin her türlü hukuki işlem
Telif haklarına ilişkin her türlü hukuki işlem
Fikri ve sınai hak ihlallerine yönelen tecavüzlerin sonlandırılması için hukuki ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesi, ihlal araştırmaları
Fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi,
Tecavüz ve haksız rekabet davaları
Müspet ve menfi tespit davaları
Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları
Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılan karar iptali davaları
Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

Teknoloji Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun bir parçası olan Korsanla Mücadele ve Uygunluk alanı özellikle sanayi ve Ar-Ge alanlarında hızla gelişen ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren bir gereklilik haline gelmiş olup, Kayaoğlu Avukatlık Bürosu bu alanda da Müvekkillerine aşağıdaki alanlarda hizmet verilmektedir;

Yazılım sahiplerinin eser sahipliğinden haklarının korunması, bu anlamda ihlallerin sonlandırılması için mahkeme ve arama kararı vasıtası ile tespitler yapılması, hukuk ve ceza davaları açılması, hak sahiplerinin kar kayıplarının önlenmesi
Korsanla mücadele alanında hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda korsan ürünlerin tespiti hususunda pazar araştırmaları yapılması
Şirketler bünyesinde yer alan yönetici, uzman ve teknik personele; fikri mülkiyet, korsanla mücadele ve uygunluk alanlarında eğitimler verilmesi
Şirketlere özellikle lisanssız yazılımlarla mücadele alanlarında danışmanlık verilmesi ve stres testleri uygulanması
Teknoloji şirketlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmesi
Teknoloji Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi,
Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk ve ceza davalarının takibi,
Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan “bilişim suçları” (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

90’lı yıllarda geliştirilmeye başlanan blockchain teknolojisi Bitcoin ile tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Bitcoin’in ardından piyasaya sürülen Ethereum, XRP, Tether gibi çeşitli “coin”ler ve bu coin altyapılarını kullanan birçok “token” dünya piyasalarında hızla yer bulmaya başlamış ve finans sisteminin günden güne önemini arttıran bir parçası haline gelmiştir.

Bu kapsamda değişen dünyanın gerekliliklerine ayak uyduran avukatlık büromuz öncü bir bakış açısıyla; kripto para borsalarına, cüzdan sağlayıcılarına (hot/cold wallet service providers) ve bu alanda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdaki hizmetler müvekkillerimize sunulmaktadır;

Kripto para hukuku alanında müvekkillerimize genel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi

Coin ve token halka arzları (ICO) süreçlerinde müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti verilerek gerekli hukuki dokümantasyonun sağlanması (örn. whitepaper’ın ilgili kısımlarının hazırlanması)

Müvekkillerimiz için ICO süreçlerinin yönetilmesi

Kripto para kaynaklı hukuki ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmesi

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu tarafından; bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Şirketlere ise; iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması dahil olmak üzere iş hukuku alanında karşılaşılan sorunların bu sorunlar ortaya çıkmadan üstesinden gelinmesi adına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu; icra iflas hukuku alanındaki tecrübesi ile verimli bir çalışma yürütmektedir. Müvekkillerimizin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda borçlu ve malvarlığı hakkında gerekli bilgiler hızlı bir şekilde toplanmakta ve müvekkillerle paylaşılmakta; ardından gerekli hukuki işlemler hızlı bir şekilde takip edilerek Müvekkillerimizin alacaklarının tahsil edilmesi hususunda avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Avukatlık Büromuz, anlaşmalı boşanma süreçlerinde öncelikle müvekkillere talep edebilecekleri ve boşanma protokolünde bulunması gerekli hususlarda mütalaalar verilerek müvekkilin sarih kararının tespitine çaba gösterilmektedir. Müvekkillerimizle gerçekleştirdiğimiz ön görüşmelerde anlaşmalı boşanma protokolleri hazırlanarak devamında bu protokolün yargı makamlarınca onaylanması hususunda avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları da Büromuzun çalışma alanlarından olup bu süreçler de Büromuz tarafından yürütülmektedir. Nafaka, velayet, boşanmanın hüküm ve şartları ile edinilmiş malların taksimi hususları Avukatlık Büromuzun çalışma alanına girmektedir.

Kayaoğlu Avukatlık Bürosu tarafından; Müvekkillerimizin tercih ettiği durumlarda yerel ve uluslararası tahkim, tahkim anlaşmaları, arabuluculuk, toplu iş hukukuna yönelik olarak ortaya çıkan zorunlu arabuluculuk, uzlaştırma, müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurularak müvekkillerimizin maruz kaldığı uyuşmazlıkların çözümü konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre bünyelerinde çalışan yönetici, hukukçu, uzman ve teknik personellere uygun olarak yapılandırılan eğitimlerimizin konu başlıklarından bir kısmı aşağıda belirtilmektedir;

  • Şirketler için Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi
  • Korsanla Mücadele ve Uygunluk Eğitimi ve Stres Testleri
  • İş Hukuku Eğitimi
  • Sözleşme Hukuku Eğitimi
  • Fikri Mülkiyet Hukuku Eğitimi
  • Elektronik Ticaret Hukuku Eğitimi
  • Bilişim Hukuku Eğitimi

Büromuz tarafından verilen eğitimler hususunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.